کیفیت و دقت در چاپ سه بعدی را از ما بخواهید.

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ

 • ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه : IZA Big
 • ﮐﺎرﺑﺮد : ﺻﻨﻌﺘﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ :
  • ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ : ﺷﯿﺸﻪ
  • اﺑﻌﺎد پرینت : طول 300mm، عرض 400mm و ارتفاع 500mm
  • تعداد نازل : 2 (مجزا از هم)
  • ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ : stl و obj و ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  • دﻗﺖ ﻻﯾﻪ (ﻣﯿﮑﺮون) : 50

مغز و ساختار آن
 • ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ) : 0.2
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ : ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ (Computer Independent)
 • ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮﯾﻨﺖ : FDM, FFF
 • ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ) : 160 میلیمتر بر ثانیه
 • ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ :
  • ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ) : 1.75
  • ABS , PLA , PC , HIPC , PVA
  • ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی FDM
 • دﻗﺖ ﻣﺤﻮر X (میکرون) : 50
 • دﻗﺖ ﻣﺤﻮر Y (میکرون) : 20
 • دﻗﺖ ﻣﺤﻮر Z (میکرون) : 20
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ (ﻣﯿﮑﺮون) : 50
 • ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل 1 (میلیمتر) : 0.2 (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ ﻧﺎزل ﻫﺎی 0.3، 0.4، 0.5، 0.8، 1)
 • ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل 2 (میلیمتر) : 0.2 (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ ﻧﺎزل ﻫﺎی 0.3، 0.4و 0.5و 0.8، 1)
 • اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه (ﻃﻮل , ﻋﺮض , ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ) : 75 در 56 در 75

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ

 • راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی :
 • وب , اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪورﯾﺪ , ﮐﻨﺘﺮل راه دور از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻂ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ , ال ﺳﯽ دی ﺗﺎچ
 • درﮔﺎه ﻫﺎی اﺗﺼﺎل :
 • USB , Ethernet , wifi
 • دارای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺧﻠﯽ
 • ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺖ (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ) : 600 * 400 * 300

“بازاریابی امروزه دیگر محدود به محصولاتی که شما تولید می کنید، نمی شود، بلکه بستگی به نحوه ارائه و بیان شما دارد.”

-ست گودین